PROBLEMATYKA IDENTYFIKACJI OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH DO OBJĘCIA POSTĘPOWANIAMI SCALENIOWYMI W PRZYPADKU REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Słowa kluczowe: infrastrukturalne scalenia gruntów, droga ekspresowa, autostrada

Streszczenie:

Budowa autostrady, drogi ekspresowej czy linii kolejowej z jednej strony podnosi walory dostępności transportowej województwa, z drugiej strony powoduje zaburzenia w przestrzeni, w tym przede wszystkim w przestrzeni rolniczej. Scalenia gruntów (w szczególności te o charakterze infrastrukturalnym) są doskonałym narzędziem do zminimalizowania negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji liniowych na strukturę przestrzenną obszarów rolniczych. Ustawodawca przewidział na tę okoliczność zapisy w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów, mówiące o tym, że w związku z pogorszeniem rozłogów gruntów spowodowanym przebiegiem istniejących lub budowanych dróg publicznych czy kolei może zostać wszczęte z urzędu postępowanie scaleniowe.
Samorząd województwa jest ustawowo zobowiązany do programowania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz do koordynowania i wykonywania prac scaleniowych na terenie województwa. Województwo Małopolskie posiada duże doświadczenie w wykonywaniu scaleń infrastrukturalnych, przede wszystkim w oparciu o scalenia wokółautostradowe wykonywane przez KBGiTR na mocy porozumienia z GDDKiA na odcinku ok.80 km wzdłuż autostrady A4: węzeł Wielicka - węzeł Krzyż.
Celem niniejszego artykułu jest propozycja rozwiązań w zakresie minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji liniowych na rolniczą przestrzeń produkcyjną, w związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z budową odcinka drogi ekspresowej S7 Igołomska - granica województwa o długości około 57 km. Będzie on przebiegał przez powiaty krakowski i miechowski, które to stanowią rolnicze zagłębie Małopolski.

Cytowanie:

Janus J., Taszakowski J., Korta G. 2017, vol. 14. PROBLEMATYKA IDENTYFIKACJI OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH DO OBJĘCIA POSTĘPOWANIAMI SCALENIOWYMI W PRZYPADKU REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)