OCENA ZMIAN PRZESTRZENI WIEJSKIEJ W OBRĘBACH WYMAGAJĄCYCH PRAC URZĄDZENIOWO-ROLNYCH

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, rolnicza przestrzeń produkcyjna, potrzeby urządzeniowo-rolne, scalanie gruntów

Streszczenie:

Przestrzeń obszarów wiejskich podlega zmianom, które są uwarunkowane różnorodnymi czynnikami, zarówno tymi o charakterze środowiskowym, jak i będącymi skutkiem działalności człowieka.
W pracy analizowano zapotrzebowanie na: melioracje, scalenie gruntów, modernizację i budowę dróg transportu rolnego, rekultywację oraz zagospodarowanie gruntów odłogowanych, dla wszystkich obrębów w gminie Trzebnica (województwo dolnośląskie). Określono, dla których wsi w gminie występuje potrzeba wykonania co najmniej trzech spośród wybranych zabiegów urządzeniowo - rolnych. Ponadto wytypowano tzw. wsie depresyjne, czyli takie, które oprócz potrzeb na tego typu prace charakteryzują się dominacją gospodarstw dużych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy nadal te same obszary wykazują wadliwości w organizacji przestrzeni rolniczej i jakie są przyczyny takiego stanu. Wykorzystano dane z badań ankietowych „Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce" (1988), „Zagospodarowanie przestrzeni rolniczej w gminie Trzebnica" (1995) i „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Trzebnica" (2008).
Potrzeby melioracyjne na obszarze gminy Trzebnica są coraz większe. Konieczność wykonania prac z zakresu melioracji szczegółowych postulowana jest kolejno w 10, 18 i 41 obrębach. Dodatkowo, w 34 wsiach, w 2008 roku, zarejestrowano potrzeby z zakresu melioracji podstawowych. Cele wykonania scalenia gruntów w okresie 30 lat były odmienne, stąd konieczność wykonania tego zabiegu zarejestrowano w różnej liczbie wsi. Potrzeby dotyczące budowy i modernizacji sieci dróg transportu rolnego nadal istnieją. W większej liczbie wsi wymagana jest rekultywacja i zagospodarowanie gruntów a rozmiar gruntów odłogowanych wzrósł od 9ha (1988) do 1696 ha (2008). Zapotrzebowanie na co najmniej trzy zabiegi urządzeniowo-rolne we wsiach gminy Trzebnica wzrastało w kolejnych latach, od 6 (1988) i 7 (1995) do 23 (2008). Wsie, Koniowo i Kuźniczysko, są obrębami depresyjnymi w każdym roku analizy potrzeb urządzeniowo-rolnych

Cytowanie:

Akińcza M., Mastalska-Cetera B. 2017, vol. 14. OCENA ZMIAN PRZESTRZENI WIEJSKIEJ W OBRĘBACH WYMAGAJĄCYCH PRAC URZĄDZENIOWO-ROLNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)