OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ W 2015 ROKU W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI CENTRALNEJ POLSKI Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKA HYDROTERMICZNEGO (HTC) W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Słowa kluczowe: temperatury powietrza, opady, wskaźnik hydrotermiczny, zmiany klimatyczne, produkcja roślinna, generator danych meteorologicznych, centralna Polska

Streszczenie:

W pracy przedstawiono symulacje i ocenę wskaźnika hydrotermicznego (HTC) Sieljaninowa w 2015 roku w kontekście warunków aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu dla potrzeb rolnictwa. Dla wybranej stacji meteorologicznej w centralnej Polsce wygenerowano dobowe wartości temperatur powietrza i opadów dla warunków aktualnych i oczekiwanych zgodnie z trzema typowymi dla Polski scenariuszami GISS Model E, zakładającymi podwojenie koncentracji CO2 - co jest spodziewane w latach 2050-2060.
Dla roku 2015 oraz dwóch 500-letnich serii temperatur powietrza i opadów obliczono w okresach kroczących 30-dniowych wskaźnik hydrotermiczny HTC w istotnych z punktu widzenie nawodnień okresach od kwietnia do września. Łącznie w każdym roku wyznaczono 154 wartości wskaźnika HTC. Przebieg średnich wartości wskaźnika hydrotermicznego przedstawiono na wykresach wraz z odchyleniami standardowymi, 90% i 50% obszarami ufności.
W badaniach wykazano, że rok 2015 należał do lat suchych bądź bardzo suchych w większości całego okresu wegetacji. Podobnie oceniony byłby w latach 2050-60 przy założeniu scenariusza zmian klimatu GISS. W pracy wykazano również, że wskaźnik HTC w sytuacjach nagłych dużych opadów przeszacowuje ocenę suszy meteorologicznej (zawyża wartości wskaźnika HTC).

Cytowanie:

Kuchar L., Iwański S., Diakowska E., Gąsiorek E. 2017, vol. 14. OCENA SUSZY METEOROLOGICZNEJ W 2015 ROKU W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI CENTRALNEJ POLSKI Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKA HYDROTERMICZNEGO (HTC) W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)