ROLA KOMPLEKSOWYCH PRAC SCALENIA I WYMIANY GRUNTÓW W PROCESIE MODERNIZACJI KATASTRU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

Słowa kluczowe: scalenia i wymiany gruntów, modernizacja EGiB, kataster nieruchomości, scalenia katastralne

Streszczenie:

Celem niniejszej publikacji jest wskazanie konieczności przeprowadzenia kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów województwa Małopolskiego, w celu przyspieszenia lub uzupełnienia modernizacji EGiB. Obszar badań cechuje się dużymi wadliwościami w zakresie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Działania w kierunku modernizacji EGiB mają na celu głównie uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych, utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych oraz modyfikację istniejących danych do wymagań określonych w przepisach prawa. W procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków nie uwzględniono działań w kierunku poprawy struktury przestrzennej gruntów. Procedury modernizacyjne wydają się słuszne jedynie dla obszaru objętego wpływem katastru pruskiego. Na ziemiach objętych oddziaływaniem katastru austro-węgierskiego (w tym województwa małopolskiego) i byłego zaboru rosyjskiego (gdzie praktycznie kataster nie istniał) powinno się rozważyć możliwość zastąpienia modernizacji scaleniami o charakterze katastralnym. Czy proces scalenia we wskazanym obszarze badań może stanowić alternatywę lub wsparcie dla procesu modernizacji EGiB w kierunku utworzenia pełnowartościowego KN w Polsce?

Cytowanie:

Mika M., Janus J., Taszakowski J., Len P. 2017, vol. 14. ROLA KOMPLEKSOWYCH PRAC SCALENIA I WYMIANY GRUNTÓW W PROCESIE MODERNIZACJI KATASTRU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (2)