ZAGROŻENIA NATURALNE I ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ - STUDIUM PRZYPADKU

Słowa kluczowe: zagrożenia obszarów wiejskich, uwarunkowania prawne, zarządzanie przestrzenią

Streszczenie:

Przedmiotem pracy jest analiza zjawisk zagrażający przestrzeni obszarów wiejskich. W pracy skupiono się głównie na powodziach, osuwiskach i suszy. Celem artykułu jest ustalenie wpływu tych zagrożeń na zarządzanie przestrzenią oraz wykazanie jak gminy na wybranym obszarze odnoszą się do nich w dokumentach planistycznych. W artykule dokonano analizy programów, studiów, planów i strategii pod kątem zarządzania przestrzenią z uwzględnieniem przedmiotowych zdarzeń. Analiza wykazała, iż nie wszystkie gminy w podobnym stopniu odnoszą się do zagrożeń. Dokumenty planistyczne i strategiczne nie zakazują zabudowy na terenach zagrożonych, określają jedynie, iż ryzyko inwestycji ponosi inwestor. W przypadku suszy analizowane gminy w bardzo małym stopniu odnoszą się do tego zjawiska - choć zadania w aspekcie udrożnienia rowów nawadniających oraz renaturalizacji cieków wodnych istnieją w każdej z badanych gmin. W dobie zachodzących zmian klimatycznych oraz występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych aktualizacja dokumentów planistycznych i strategicznych o zagadnienia dotyczące występowania i ochrony przed zagrożeniami są wręcz obowiązkiem, gdyż zwiększają bezpieczeństwo życia, pracy i inwestycji na obszarach wiejskich.

Cytowanie:

Kocur-Bera K. 2017, vol. 14. ZAGROŻENIA NATURALNE I ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ - STUDIUM PRZYPADKU. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)