GOSPODARCZO-TECHNICZNE UWARUNKOWANIA PROCESU PROJEKTOWANIA SZLAKÓW ZRYWKOWYCH W LASACH GÓRSKICH

Słowa kluczowe: czynniki gospodarcze, czynniki techniczne, sieć szlaków zrywkowych, projektowanie

Streszczenie:

Projektowanie sieci szlaków zrywkowych w terenach górskich jest ważnym działaniem gospodarczym, kierującym się wieloma czynnikami z różnych dziedzin leśnictwa - hodowli lasu, urządzania, ochrony gleb, hydrologii, inżynierii, ekonomiki, ergonomii, użytkowania lasu, transportu drewna i bhp. Projekt taki powinien uwzględniać warunki w konkretnym obszarze transportowym, a mianowicie: sposób zagospodarowania lasu, procesy technologiczne pozyskania i transportu drewna, rzeźbę terenu, stosunki hydrologiczne, rodzaje gruntów, ekonomiczność i bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań. Konkretne rozwiązanie projektowe powinno także mieć na względzie: tworzenie optymalnych warunków dla naturalnego odnowienia lasu, ochronę gleby przed erozją wodną oraz kształtowanie lasów zbliżonych do naturalnych.
Przedmiotem opracowania są uwarunkowania techniczne i gospodarcze kształtujące sieci szlaków zrywkowych w górskich terenach leśnych. Celem jest metodyczne omówienie uwarunkowań technicznych i gospodarczych, wpływających na parametry sieci szlaków zrywkowych w procesie projektowania tych sieci.
Opracowanie zawiera krótkie omówienie wskazań do projektowania szlaków zrywkowych w górach wypływających z wiedzy z różnych dyscyplin leśnictwa, zawartych w instrukcjach branżowych nowelizowanych przez Administrację Lasów Państwowych, ośrodki naukowe oraz z własnych doświadczeń autorów artykułu.

Cytowanie:

Plewniak J., Gołąb J. 2017, vol. 14. GOSPODARCZO-TECHNICZNE UWARUNKOWANIA PROCESU PROJEKTOWANIA SZLAKÓW ZRYWKOWYCH W LASACH GÓRSKICH. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)