ANALIZA WYJŚCIOWA SYTUACJI ŚRODOWISKOWEJ W SEKTORZE PRODUKCJI ROŚLIN OZDOBNYCH W POLSCE W 2015

Słowa kluczowe: ogrodnictwo ozdobne, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ochrona zasobów wodnych, ochrona krajobrazu

Streszczenie:

Celem analizy jest przedstawienie obszarów, w których sektor produkcji roślin ozdobnych może podjąć działania w celu ochrony przyrody i zasobów naturalnych. W pracy za pomocą wskaźników liczbowych wskazane są także obszary, w których presja na środowisko jest szczególnie duża oraz istniejące możliwości zmniejszenia tej presji. Są to głównie: obszary intensywnej produkcji pod osłonami zużywające znaczne ilości paliw kopalnych w celu ogrzewania szklarni i tuneli oraz energii elektrycznej do doświetlania upraw, obszary upraw pojemnikowych wymagające intensywnego nawadniania i nawożenia, obszary upraw gruntowych szczególnie oddziałujące na glebę. Według szacunków samo ogrzewanie osłon zużywa 490 tys. ton węgla i 170 tys. ton mazutu oraz 15,7 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Pond to sektor roślin ozdobnych wytwarza znaczne ilości odpadów organicznych i nieorganicznych oraz zużywa rocznie 274,5 tys m3 torfu wysokiego jako jednego z najważniejszych komponentów podłoża do uprawy.

Cytowanie:

Marosz A. 2017, vol. 14. ANALIZA WYJŚCIOWA SYTUACJI ŚRODOWISKOWEJ W SEKTORZE PRODUKCJI ROŚLIN OZDOBNYCH W POLSCE W 2015. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017, vol. 14/ I (1)