Analiza kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie

Słowa kluczowe: odpady komunalne, transport odpadów, koszty transportu

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę struktury kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, odbieranych z terenu miasta Krakowa oraz 13 gmin podmiejskich. Do analiz wybrano 4 pojazdy odbierające tzw. segregację z gospodarstw domowych (gromadzoną w różnokolorowych workach). Pojazdy te posiadają zbliżoną charakterystykę pracy. Wszystkie należą do prywatnego przedsiębiorstwa zajmującego się zbieraniem i transportem odpadów komunalnych, budowlanych i opakowaniowych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w strukturze kosztów transportu odpadów segregowanych dla wszystkich analizowanych pojazdów, dominują koszty zużycia paliwa, koszty wynagrodzenia oraz zakupu worków, stanowiące odpowiednio 29,5%, 26,7% i 18,0%. Pozostałe koszty oraz zysk przedsiębiorstwa stanowią 25,8% całkowitych kosztów zbierania i transportu odpadów segregowanych. Koszt transportu 1 Mg odpadów gromadzonych selektywnie wynosi średnio 243,3 zł.Mg-1. Koszt ten jest wyższy o około 60 zł.Mg-1 w stosunku do kosztów transportu zmieszanych odpadów komunalnych. Średnie zużycie paliwa (ON) w przeliczeniu na 1 Mg segregowanych odpadów komunalnych wynosi około 13,2 dm3.Mg-1 i jest ono wyższe niż zużycie paliwa przez śmieciarki (transport zmieszanych odpadów komunalnych) o 1,1 dm3.Mg-1. W wyniku badań stwierdzono, iż istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy zużyciem paliwa (dm3.Mg-1), a udziałem kursów realizowanych na terenach wiejskich (R = -0,83).

Cytowanie:

Malinowski M. 2016, vol. 13. Analiza kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ III (2 (Jun 2016))