Wyznaczenie potencjału energetycznego biogazu w wybranym gospodarstwie rolnym

Słowa kluczowe: Biogaz, biogazownia rolnicza, fermentacja metanowa, odnawialne źródła energii.

Streszczenie:

Produkcja biogazu w Polsce corocznie zwiększa swój udział w wytwarzaniu energii odnawial-nej kraju, a także stanowi doskonałą metodę zagospodarowania odpadów organicznych z rol-nictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Powstały w wyniku fermentacji metanowej biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej jak i cieplnej. Celem pracy było wyznaczenie ilości wydzielanego biogazu, z dostępnej biomasy, uzyskanej w wyniku działalności rolniczej gospodarstwa, zlokalizowanego w miejscowości Kazimierza Wielka. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono ilość energii możliwą do uzyskania z dostępnej biomasy w gospodarstwie rolnym. Wszystkie badania nad jakością i ilością wydzie-lonego biogazu zostały przeprowadzone w laboratorium biogazowni znajdującym się na Wy-dziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Badaniu zostały poddane następujące frakcje pochodzenia rolniczego: liście buraka cukrowego, korzeń bura-ka cukrowego, słoma z kukurydzy oraz kiszonka z kukurydzy. Na podstawie dostępnych materiałów oraz przeprowadzonych badań, dobrano generator tło-kowy o mocy 350 kW a całkowita energia możliwa do wytworzenia wynosi ok. 2806 MWh. Ma podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że badane gospodarstwo rolne może prowa-dzić działalność związaną z produkcją biogazu, która będzie stanowić dywersyfikacje jego dochodów.

Cytowanie:

Sikora J., Tomal A. 2016, vol. 13. Wyznaczenie potencjału energetycznego biogazu w wybranym gospodarstwie rolnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ III (2 (Jun 2016))