Określanie przepuszczalności gruntu na potrzeby odprowadzania ścieków z oczyszczalni przydomowych

Słowa kluczowe: filtracja, grunt, odbiornik, przydomowa oczyszczalnia, ścieki

Streszczenie:

Większość przydomowych oczyszczalni odprowadza ścieki do odbiornika w postaci gruntu, najczęściej za pomocą urządzeń infiltracyjnych. Celem badań było porównanie wybranych metod określania wodoprzepuszczalności gruntu pod kątem oceny jego przydatności jako odbiornika ścieków. Współczynniki filtracji określono w badaniach terenowych (test perkolacyjny), laboratoryjnych (pomiar w aparacie de Wit'a) oraz metodą obliczeniową (na podstawie wyników analizy sitowej). Analizą objęto 7 potencjalnych lokalizacji przydomowych oczyszczalni. Na podstawie krzywych uziarnienia badane grunty zostały sklasyfikowane jako: piasek słabogliniasty, piasek gliniasty i glina piaszczysta. Najwyższe wartości współczynników filtracji badanych gruntów uzyskano w badaniach terenowych, a najniższe metodami obliczeniowymi. Obliczone obciążenia hydrauliczne badanych gruntów we wszystkich przypadkach są znacznie niższe niż wartość LTAR. Przyczyną może być fakt, że wykorzystana do obliczeń zależność była opracowana dla ścieków oczyszczonych mechanicznie i uwzględniała kolmatację systemu odpływającymi z osadnika zawiesinami. W przypadku ścieków biologicznie oczyszczonych rozprowadzanych w badanych gruntach drobnoziarnistych, powierzchnia infiltracji obliczona na podstawie testu perkolacyjnego zapewni bezpieczne odprowadzanie ścieków przez wiele lat eksploatacji przydomowej oczyszczalni.

Cytowanie:

Karczmarczyk A. 2016. Określanie przepuszczalności gruntu na potrzeby odprowadzania ścieków z oczyszczalni przydomowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ III (2 (Jun 2016))