Dobór parametrów prowadzenia reakcji otrzymywania nanocząstek magnetycznych otoczkowanych nanozłotem

Słowa kluczowe: nanocząstki magnetyczne, synteza Massarta, nanozłoto

Streszczenie:

W artykule opisano dobór parametrów prowadzenia reakcji otrzymywania nanocząstek magnetycznych (nanoFe3O4) na drodze syntezy Massarta. Jednakże nanocząstki magnetyczne należą do bardzo niestabilnych układów i szybko ulegają aglomeracji. Dlatego też, w drugim etapie syntezy przeprowadzono otoczkowanie nanocząstek magnetycznych nanozłotem (nanoFe3O4/Au) w obecności odpowiedniego stabilizatora. W związku z tym przeprowadzono syntezy w obecności 10% (wag.) r-ru PVP, 0,1M r-rze cytrynianu sodu oraz 3% r-ru gumy arabskiej, w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej do 80°C. Przebieg reakcji kontrolowano za pomocą spektrofotometrii UV-Vis. Uzyskane nanocząstki magnetyczne otoczkowane nanozłotem zostały poddane analizie rentgenograficznej oraz dla wybranych próbek wyznaczono średni rozmiar cząstek za pomocą metody dynamicznego rozpraszania światła laserowego (DLS).

Cytowanie:

Tyliszczak B., Bialik-Wąs K., Drabczyk A., Kudłacik S. 2016, vol. 13. Dobór parametrów prowadzenia reakcji otrzymywania nanocząstek magnetycznych otoczkowanych nanozłotem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ III (2 (Jun 2016))