Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych

Słowa kluczowe: drogi leśne, transport drewna, nośność

Streszczenie:

W pracy wskazuje się, że masy całkowite samochodów z surowcem drzewnym pozyskanym z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe powinny odpowiadać przepisom, aby zarówno drogi leśne jak i publiczne nie były ponadnormatywnie obciążane. W związku z przebudową dróg publicznych i aktualnie prowadzoną optymalizacją leśnej sieci drogowej konieczna jest współpraca zarządzających tymi drogami, planowanie wspólnych prac drogowych i opracowywanie logistyki transportowej lokalnych obszarów transportowych. Badania terenowe wykazały, że nośność dróg lokalnych i leśnych można podnosić stosując odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i nowoczesne materiały drogowe (np. geosiatki i geotkaniny).

Cytowanie:

Trzciński G., Czerniak A., Grajewski S. 2016. Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ II (2 (Jun 2016))