Wpływ ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na zmienność stężeń zanieczyszczeń w ściekach poddawanych procesom oczyszczania

Słowa kluczowe: ścieki, zbiorniki na nieczystości ciekłe, korelacja, zanieczyszczenia.

Streszczenie:

Celem pracy było określenie wpływu udziału ścieków pochodzących ze zbiorników na nieczystości płynne na zmienność stężeń zanieczyszczeń w mieszaninie ścieków poddawanych procesowi oczyszczania w zbiorczej oczyszczalni ścieków. W pracy pomiarem objęto dobową ilość ścieków dopływających oraz dowożonych taborem asenizacyjnym i określono udział procentowy ilość ścieków dowożonych w stosunku do całości ścieków poddawanych procesowi oczyszczania. W okresie 5-cio letnich badań pobrano i poddano analizie 20 próbek ścieków, w których wykonano oznaczenia wskaźników: BZT5, ChZT oraz zawiesina ogólna. Po wykonaniu analizy statystycznej stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału ścieków dowożonych o 1% wzrasta wartość BZT5 o 14,6 mgO2•dm-3, wzrasta wartość ChZT o 40,2 mgO2•dm-3 oraz wzrasta stężenie zawiesiny ogólnej o 21,4 mg•dm-3 w ogólnej mieszaninie ścieków poddawanych procesowi oczyszczania.

Cytowanie:

Bugajski P., Chmielowski K., Cupak A., Wąsik E. 2016, vol. 13. Wpływ ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na zmienność stężeń zanieczyszczeń w ściekach poddawanych procesom oczyszczania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (2 (Jun 2016))