Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomości

Słowa kluczowe: scalenie i wymiana gruntów, modernizacja ewidencji gruntów

Streszczenie:

W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu prac scaleniowych na zakres modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. Badania przeprowadzono w oparciu o operat ewidencji gruntów według stanu przed scaleniem oraz dokumentację scaleniową. Zakres wykonanych prac dowodzi, że scalanie gruntów jest jednocześnie procesem modernizacji operatu ewidencji gruntów w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Cytowanie:

Grabowski M., Bieda A., Parzych P. 2016. Niewykorzystany potencjał scalania i wymiany gruntów w modernizacji katastru nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ II (1 (Apr 2016))