Wpływ kąta odcięcia horyzontu na wyznaczanie pozycji w trybie RTN GNSS z siecią TPI NETPRO oraz VRSNET

Słowa kluczowe: TPI NETpro, VRSNet, kąt odcięcia horyzontu, GNSS RTN

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była analiza wpływu kąta odcięcia horyzontu na wielkości uzyskiwane podczas pomiaru RTN z polskimi komercyjnymi sieciami stacji referencyjnych. Do analiz skorzystano z dostępu do sieci stacji TPI NETpro oraz VRSNet, których stacje wykonują ciągłe obserwacje w czasie rzeczywistym sygnałów pochodzących z satelitów systemu GPS oraz GLONASS i są gotowe na odbiór sygnałów z sieci Galileo. W pracy wykonano wielokrotne, pięciosekundowe obserwacje RTN na czterech wybranych punktach charakteryzujących się różnym stopniem zasłonięcia horyzontu, znajdujących się w terenie zurbanizowanym. Obserwacje wykonano w kilku seriach pomiarowych z przyjętymi kątami maski od 0 do 30 stopni. Następnie dokonano analizy otrzymanych wyników tj. liczby widocznych satelitów GPS i GLONASS w czasie poszczególnych pomiarów oraz wartości współczynnika dokładności geometrycznej PDOP. Zbadano również błędy RMS2D oraz RMS1D otrzymanych współrzędnych. Do obliczenia pozycji odbiornika skorzystano z rozwiązania RTK FIXED, które pozwala na obliczenie aktualnych współrzędnych w trybie różnicowym przy użyciu pseudoodległości i pomiarów fazowych oraz wymaga wyznaczenia nieoznaczoności do przeprowadzenia pomiaru.

Cytowanie:

Gabryszuk J. 2016, vol. 13. Wpływ kąta odcięcia horyzontu na wyznaczanie pozycji w trybie RTN GNSS z siecią TPI NETPRO oraz VRSNET. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (1 (Apr 2016))