Ranking przeznaczenia obszarów do prac scaleniowych, ze względu na rozmiary szachownicy gruntów, na przykładzie gminy Sławno

Słowa kluczowe: szachownica gruntów, grunty różniczan, scalenie gruntów

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu była analiza rozmiarów zjawiska szachownicy gruntów pod kątem ustalenia pierwszeństwa w rankingu obszarów przeznaczonych do prac scaleniowych, w gminie Sławno,
w województwie łódzkim. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania wsi do scalenia gruntów, zgodnie
z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.), jest zebranie ponad 50% podpisów właścicieli. Z kolei zasadą przy zakwalifikowaniu danej wsi do scalenia, w ramach danego programu, jest najwyższy procent właścicieli przystępujących do tego kroku. Często spotykanym utrudnieniem podczas zbierania podpisów wśród właścicieli gruntów, jest to, że część z nich mieszka poza obszarem analizowanej wsi (grunty różniczan zamiejscowych). Dla wytypowania obszarów do prac scaleniowych we wsiach gminy Sławno, ze względu na rozmiary szachownicy gruntów, określono i obliczono 9 czynników charakteryzujących każdą wieś. Czynnikami tymi były: x1 - % udział gruntów gospodarstw indywidualnych, x2 - % liczba działek w sektorze prywatnym, x3 - liczba mieszkańców, x4 - liczba różniczan zamiejscowych, x5 - liczba działek różniczan zamiejscowych, x6 - powierzchnia gruntów różniczan zamiejscowych, x7 - liczba różniczan miejscowych, x8 - liczba działek różniczan miejscowych, x9 - powierzchnia gruntów różniczan miejscowych.

Cytowanie:

Len P., Mika M. 2016, vol. 13. Ranking przeznaczenia obszarów do prac scaleniowych, ze względu na rozmiary szachownicy gruntów, na przykładzie gminy Sławno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (1 (Apr 2016))