Dynamika linii brzegowej rzeki górskiej w aspekcie aktualizacji mapy ewidencyjnej – studium przypadku

Słowa kluczowe: rzeka, działka katastralna, mapa, linia brzegowa

Streszczenie:

Artykuł pokazuje problem niespójności granic gruntów pod wodami płynącymi z linią brzegową rzeki. Przedstawiono rejestry danych, zawierające informacje o działkach pod wodami. Należą do nich bazy danych: katastralnych, topograficznych oraz administracyjnych. Pomiary przebiegu linii brzegowej jednej z rzek górskich wykazały duże rozbieżności pomiędzy granicą gruntu pod wodami a linią brzegową tej rzeki. Zmiany czasoprzestrzenne linii brzegowej rzeki określono na podstawie kilkuletnich, cyklicznych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Celem publikacji jest wykazanie konieczności aktualizacji baz danych katastralnych w zakresie granic gruntów pod wodami płynącymi w związku ze zmianą przebiegu linii brzegowych rzek. Czy mapa ewidencji gruntów zawsze najwierniej oddaje przebieg lini granicznej tego typu obiektów? Jak często powinna być aktualizowana? Mapa ewidencji gruntów i budynków, jako podstawowe źródło danych o granicach gruntów pod wodami płynącymi (rzeki), powinna być aktualizowana, po uprzedniej weryfikacji linii brzegowej rzeki (na przykład na podstawie ortofotomapy). Przeprowadzone badania wykazały jednoznacznie, że aktualizacja granic gruntów pod wodami powinna być wykonywana w interwałach co 10 lat.

Cytowanie:

Mika M., Siejka M., Len P. 2016, vol. 13. Dynamika linii brzegowej rzeki górskiej w aspekcie aktualizacji mapy ewidencyjnej – studium przypadku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ II (1 (Apr 2016))