Wpływ ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Myślenicach na jakość wód ich odbiornika

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia, odbiornik, rzeka Raba

Streszczenie:

Artykuł zawiera analizę i ocenę wpływu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni
w Myślenicach w latach 2008 - 2011, na skład fizyczno-chemiczny oraz jakość wód ich odbiornika - rzeki Raby. Pracę wykonano na podstawie zebranych oraz statystycznie opracowanych wyników badań, obejmujących ilość i skład ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do Raby, a także skład wód odbiornika w przekrojach Stróże i Osieczany, znajdujących się odpowiednio powyżej i poniżej punktu zrzutu ścieków oczyszczonych. Zakres wskaźników zanieczyszczeń oznaczanych w ściekach i wodzie obejmował: zawiesinę ogólną, BZT5, ChZTCr, fosfor ogólny oraz azot ogólny. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że oczyszczalnia ścieków w Myślenicach, w latach 2008 - 2011, funkcjonowała prawidłowo, ponieważ oczyszczone na niej ścieki, spełniały wymogi pozwolenia wodno-prawnego, co przekładało się bezpośrednio na skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniem wód ich odbiornika. Ponadto stwierdzono, że w obu badanych przekrojach skład fizyczno-chemiczny wód Raby był do siebie zbliżony. Potwierdziły to wyniki zastosowanego testu U Mann Whitney'a, które nie wykazały statystycznie istotnych różnic pomiędzy średnimi wartościami stężeń analizowanych wskaźników zanieczyszczeń. Ścieki oczyszczone, odprowadzane z oczyszczalni w Myślenicach do rzeki Raby nie przyczyniają się do pogorszenia jakości jej wód.

Cytowanie:

Miernik W., Młyński D., Wałęga A., Chmielowski K. 2016. Wpływ ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Myślenicach na jakość wód ich odbiornika. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ I (1 (Mar 2016))