Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, niezawodność pracy oczyszczalni

Streszczenie:

Artykuł zawiera ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Jaśle, w wieloleciu 2010 - 2014. Na podstawie wyników badań fizyko-chemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczono wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni takie jak: sprawność oczyszczania, współczynnik niezawodności technologicznej, technologiczną sprawność oczyszczania oraz ryzyko negatywnej oceny działania oczyszczalni, w odniesieniu do następujących wskaźników zanieczyszczeń: zawiesina ogólna, BZT5, ChZTCr, azot ogólny oraz fosfor ogólny.
Na podstawie przeprowadzonych, badań stwierdzono, że średnia redukcja ładunku zanieczyszczeń kształtowała się na poziomie powyżej 90%. Tylko w przypadku azotu ogólnego średnia redukcja była niższa i wynosiła 77%. Bazując na wynikach obliczeń pozostałych wskaźników niezawodności stwierdzono, że badana oczyszczalnia ścieków działała poprawnie i oczyszczała ścieki, których skład spełniał wymogi pozwolenia wodno-prawnego.

Cytowanie:

Młyński D., Chmielowski K., Miernik W., Młyńska A. 2016. Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ I (1 (Mar 2016))