Wybrane aspekty ekologiczne realizacji polityki przestrzennej na obszarach wiejskich - studium przypadku

Słowa kluczowe: skutki ekologiczne; obszary cenne ekologicznie, polityka przestrzenna, analiza SWOT

Streszczenie:

Artykuł przedstawia analizę i ocenę skutków ekologicznych wynikająych z realizacji polityki przestrzennej gminy. Analiza skutków ekologicznych bazuje na skonfrontowaniu zasięgu stref miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy z wyznaczonym obszarem Natura 2000. W tym celu dokonano analizy wzajemnego pokrywania się wyżej wspomnianych stref. Zadanie to wykonano przy pomocy narzędzi geoprocessingu w programie QGIS. W kolejnym etapie dokonano oceny skutków ekologicznych przedsięwzięcia lokalizacji obszaru chronionego w konfrontacji z ustaleniami planu miejscowego. Ocenę przedsięwzięcia przeprowadzono metodą SWOT, umożliwiającą kompleksową a zarazem wiarygodną analizę strategiczną. Obok zdefiniowania mocnych stron, słabych stron, szans oraz zagrożeń dokonano również oceny wartości poszczególnych czynników składających się na analizę. W tym celu zastosowano metodę sędziów kompetentnych. Metoda SWOT oraz jej empiryczny aspekt zostały zaadaptowane w pracy na potrzeby oceny skutków ekologicznych wynikających z konfrontacji dwóch zagadnień: lokalizacji obszaru chronionego z ustaleniami polityki przestrzennej gminy. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie nabardziej optymalnej strategii, która powinna być stosowana przez władze gminy w przypadku konieczności uwzględnienia w polityce przestrzennej obszarów chronionych.

Cytowanie:

Gawroński K., Prus B., Salata T. 2016, vol. 13. Wybrane aspekty ekologiczne realizacji polityki przestrzennej na obszarach wiejskich - studium przypadku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ I (1 (Mar 2016))