Wstępna ocena zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Dłubni

Słowa kluczowe: monitoring hydrologiczny, wodowskaz, krzywa natężenia przepływu, przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia

Streszczenie:

Celem pracy było opracowanie wstępnej oceny zagrożenia powodziowego zlewni rzeki Dłubni na odcinku od jej źródeł do zbiorników w Zesławicach. Założony cel zrealizowano w oparciu o obliczenia przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w ośmiu przekrojach poprzecznych rzeki Dłubni i jej dopływów. W przekrojach tych zespół autorów planuje instalację automatycznych stacji wodowskazowych. W dwóch z nich jesienią 2014 roku już zainstalowano urządzenia do automatycznego pomiaru stanu wód. We wszystkich przekrojach, na podstawie wykonanych pomiarów geodezyjnych, określono maksymalną przepustowość, którą porównano z wartościami przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do opracowania wstępnej oceny zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Dłubni. Wykazano, że przepływy o prawdopodobieństwie przewyższenia wynoszącym 20% nie mieszczą się w korycie rzeki i jej dopływów, wskazując na zagrożenie powodziowe.

Cytowanie:

Michalec B., Wałęga A., Cupak A., Michalec A., Połoska-Wróbel A. 2016. Wstępna ocena zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Dłubni. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016/ I (1 (Mar 2016))