Oddziaływanie transportu kolejowego na zanieczyszczenie gleb i Pleurozum Schreberi metalami ciężkimi

Słowa kluczowe: metale ciężkie, gleba, mech, linia kolejowa, transport kolejowy

Streszczenie:

Celem przeprowadzonych badań była ocena zanieczyszczenia występującego wzdłuż linii kolejowej zlokalizowanej na obrzeżach Warszawy, poprzez określenie zawartości wybranych metali ciężkich w wierzchniej warstwy gleby i mchu (Pleurozium schreberi). Badania zostały przeprowadzone w południowej części Warszawy (centralna Polska) w trzech punktach pomiarowych: przed przejazdem kolejowym, i za przejazdem w kierunku północnym. Próbki gleby i mchu zostały pobrane w każdego punktu w odległościach 1, 10, 20 i 30 m od linii kolejowej. Oznaczenia zawartości metali ciężkich wykonano metodą spektroskopii absorpcji atomowej (ASA). Spośród analizowanych punktów najwyższą zawartość Cu, Zn, Ni i Pb w glebie odnotowano w odległości 1 m od szlaku kolejowego. Odczyn (pH) gleby miał najniższą wartość w odległości 30 m (punkt pomiarowy A i B) natomiast najwyższą w odległości 1 m, natomiast wartości EC były najwyższe w punkcie pomiarowym A (okolice stacji kolejowej). Maksymalne zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Ni) w mchu (Pleurozium schreberi) występowały w bezpośredniej bliskości szlaku kolejowego.

Cytowanie:

Radziemska M., Fronczyk J., Mazur Z., Vaverková M. 2016, vol. 13. Oddziaływanie transportu kolejowego na zanieczyszczenie gleb i Pleurozum Schreberi metalami ciężkimi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2016, vol. 13/ I (1 (Mar 2016))