Wpływ opadów atmosferycznych na temperaturę oraz objętość ścieków w małym systemie kanalizacyjnym

Słowa kluczowe: ścieki, opady atmosferyczny, temperatura, wody przypadkowe

Streszczenie:

Celem badań było określenie wpływu opadów atmosferycznych przedostających się do systemu kanalizacyjnego na temperaturę ścieków oraz ilość ścieków surowych dopływających do oczyszczalni. Badania przeprowadzono w systemie kanalizacyjnym o długości 15 km i średnicach przewodów od 200 do 315 mm. Do badań wytypowano dwa charakterystyczne zimowe okresy badawcze od 01 do 31 stycznia 2011 roku oraz od 01 do 29 lutego 2012 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w wyniku dopływu wód przypadkowych (deszczowych) następowało obniżenie temperatury ścieków dopływających do oczyszczalni od 2,1 do 2,2 oC. Dopływające wody przypadkowe (deszczowe) definiowane, jako udział wód przypadkowych w ogólnej objętości ścieków powodują zwiększoną objętość ścieków w kanalizacji od 37,5 do 40,0 %. Aby zapobiec negatywnym zjawiskom, jakimi są obniżanie temperatury ścieków oraz ich zwiększonej objętości w wyniku przedostawania się wód opadowych do kanalizacji należy podjąć działania w celu wykrycia i likwidacji nielegalnych połączeń rynien dachowych budynków mieszkalnych oraz uszczelnieniu systemu kanalizacyjnego.

Cytowanie:

Bugajski P., Chmielowski K., Wąsik E. 2015, vol. 12. Wpływ opadów atmosferycznych na temperaturę oraz objętość ścieków w małym systemie kanalizacyjnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))