Zmiany w przekrojach poprzecznych potoku Krzczonówka po przejściu fali powodziowej

Słowa kluczowe: powódź, utrzymanie potoku górskiego, procesy korytowe

Streszczenie:

Potok Krzczonówka jest lewobrzeżnym dopływem Raby. W roku 2014, w okresie od kwietnia do września, na potoku tym prowadzone były prace związane z obniżeniem istniejącej zapory przeciwrumowiskowej. Po rozpoczęciu robót, w efekcie gwałtownych opadów, na potoku pojawiły się wysokie przepływy. Spowodowało to gwałtowne przemieszczenie się rumowiska z czaszy zapory na odcinek poniżej remontowanego obiektu. Prezentowana praca ma na celu przedstawienie wpływu powodzi na morfologię koryta potoku, w przypadku uruchomienia transportu dużej ilości rumowiska. Zaprezentowane zostaną obserwacje dotyczące zmian warunków przepływu wody i transportu rumowiska oparte o prowadzony monitoring.

Cytowanie:

Lenar-Matyas A., Korpak J., Mączałowski A., Wolański K. 2015, vol. 12. Zmiany w przekrojach poprzecznych potoku Krzczonówka po przejściu fali powodziowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))