Ocena działania oczyszczalni ścieków w Haczowie przed i po modernizacji

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, skuteczność oczyszczania

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ocenę działania oczyszczalni ścieków w Haczowie przed i po modernizacji. Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o dane z okresu od stycznia 2011roku do marca 2015 roku. W pracy przedstawiono opis ciągu technologicznego badanego obiektu, dokonano jakościowej oceny ścieków oczyszczonych w oparciu o trzy podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia ścieków: BZT5, ChZTCr oraz zawiesinę ogólną. Ponadto dokonano analizy ilości dopływających ścieków do oczyszczalni na przełomie czterech lat następujących kolejno po sobie. Ocenę działania oczyszczalni dokonano dla dwóch okresów jej pracy: przed i po modernizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono wyraźną poprawę jakości ścieków oczyszczonych po modernizacji oczyszczalni. Średnia wartość wskaźnika BZT5 ścieków oczyszczonych po modernizacji wyniosła 8,4 mgO2.dm-3 i była ponad siedmiokrotnie niższa niż dla okresu przed modernizacją oczyszczalni. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku ChZTCr gdzie średnia jego wartość dla ścieków oczyszczonych w okresie po modernizacji wyniosła 61,7 mgO2.dm-3 a przed modernizacją było to 227,9 mgO2.dm-3. Zaobserwowano również znacznie mniejszą wartość średniego stężenia zawiesiny ogólniej w ściekach oczyszczonych po modernizacji (18,7 mg.dm-3) niż przed modernizacją (62,9 mg.dm-3). Przeprowadzone analizy zebranego materiału świadczą pozytywnie o przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni, co doprowadziło do znaczącego poprawienia jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika.

Cytowanie:

Chmielowski K., Bugajski P., Wąsik E. 2015, vol. 12. Ocena działania oczyszczalni ścieków w Haczowie przed i po modernizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))