Zmienność wskaźników zużycia wody wodociągowej w małym powiatowym mieście

Słowa kluczowe: wodociąg, zużycie wody, wskaźniki zużycia, podłączenie wodociągowe, jeden mieszkaniec

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zmienność wskaźników zużycia wody dociągowej w 17 tysięcznym mieście powiatowym położonym we wschodniej części województwa małopolskiego. Użytkowników podzielono na gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe, zakłady usługowe wraz z pozostałymi odbiorcami. Na podstawie analizy obejmującej wielolecie 2000-2012, przy spadku całkowitego zużycia wody o 15,0 %, ustalono wskaźniki zużycia wody w odniesieniu do jednego podłączenia wodociągowego poszczególnych użytkowników wody. Ich średnie wartości wynosiły odpowiednio 0,744; 60,359 i 1.606 m3×d-1. W okresie badań wymienione wskaźniki uległy obniżeniu w przypadku gospodarstw domowych o 31,2 %, zakładów usługowych o 43,8 %, natomiast w przypadku zakładów przemysłowych podwyższeniu o 15,0%. Ustalono także przeliczeniowe zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych jako średnie 82,96 dm3×d-1. Wskaźnik ten uległ zmniejszeniu z 91,08 dm3×d-1 w roku 2000 do wartości 79,57 dm3×d-1 w roku 2012 (redukcja o 12,6 %). W strukturze zużycia wody dominującym użytkownikiem były gospodarstwa domowe (52,0%) następnie przemysł (30,8%), a pozostałą część wody (17,2 %) pobierały zakłady usługowe wraz z innymi użytkownikami.

Cytowanie:

Pawełek J., Woyciechowska O. 2015, vol. 12. Zmienność wskaźników zużycia wody wodociągowej w małym powiatowym mieście. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ IV (1 (Oct 2015))