Ekologiczny i konwencjonalny system gospodarowania a wielkość i jakość plonu wybranych roslin uprawnych

Słowa kluczowe: bulwy ziemniaka, jakość plonów, marchew, system ekologiczny, konwencjonalny, pszenica.

Streszczenie:

Obecnie w naszym kraju, jak również na świecie prowadzonych jest wiele badań, mających na celu porównać jakość surowców jak i produktów uzyskiwanych z systemu rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego. W związku z powyższym celem pracy było porównanie wielkości i jakości plonów bulw ziemniaka, ziarna pszenicy oraz korzeni marchwi uprawianych w dwóch systemach gospodarowania: ekologicznym i konwencjonalnym. Badania przeprowadzono w oparciu o próby materiału roślinnego, które zostały pobrane (lata 2010-2012) z pięciu pól produkcyjnych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim, w tym z dwóch gospodarstw ekologicznych oraz trzech gospodarstw konwencjonalnych. W reprezentatywnych próbach badanych roślin oznaczono zawartości: białka ogólnego w ziarnie pszenicy ozimej oraz w świeżej masie bulw ziemniaka i korzeniu marchwi oznaczono zawartości: azotanów (V) i skrobi. Na podstawie uzyskanych wyników badań obliczono plon skrobi oraz białka ogólnego. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że wielkość plonu roślin oraz plony białka ogólnego korzeni marchwi, ziarna pszenicy i bulw ziemniaka były zróżnicowane w zależności od sytemu uprawy. Najwyższe plony stwierdzono w uprawach konwencjonalnych. Zawartość białka ogólnego była najwyższa w korzeniach marchwi uprawianych systemem ekologicznym, natomiast azotanów (V) w bulwach ziemniaka uprawianych w systemie konwencjonalnym a w ziarnie pszenicy stwierdzono tylko ich śladowe ilości. W systemie ekologicznym zawartości skrobi w korzeniach marchwi i bulwach ziemniaka była wyższa, w porównaniu z uprawą tych roślin w systemie konwencjonalnym.

Cytowanie:

Murawska B., Piekut A., Jachymska J., Mitura K., Lipińska K. 2015. Ekologiczny i konwencjonalny system gospodarowania a wielkość i jakość plonu wybranych roslin uprawnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ III (1 (Jul 2015))