Wpływ deszczowania, systemu uprawy i nawożenia mineralnego na plonowanie i właściwości fizyczne gleby lekkiej w uprawie odmian bobiku

Słowa kluczowe: nawadnianie, systemy uprawy roli, nawożenie, fizyczne właściwości gleby, strączkowe

Streszczenie:

Dwa ścisłe doświadczenia polowe zostały przeprowadzone w latach 2004-2006 w gospodarstwie rolnym w Chlebówku. Miejscowość położona jest 20 km od Stargardu Szczecińskiego i 5 km na północny-wschód od miejscowości gminnej Stara Dąbrowa - 53027'N i 15010'E. W doświadczeniach oceniano wpływ nawadniania, systemu uprawy roli i nawożenia mineralnego na plonowanie oraz wybrane parametry właściwości fizycznych gleby. Testowano dwie odmiany bobiku: o tradycyjną -‘Nadwiślański' oraz zdeterminowaną - ‘Titus'. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że stosowanie nawadniania oraz wzrastających dawek nawożenia mineralnego zwiększało plon nasion obu odmian bobiku. Stosowanie uproszczeń w uprawie roli ograniczało, w większym zakresie, plonowanie tradycyjnej odmiany bobiku. Zwiększone nawożenie mineralne w warunkach nawadniania zwiększało polowe zużycie wody, a tym samym obniżało jej zapas w warstwie do 50 cm. Poprawa uwilgotnienia wierzchnich warstw gleby zmniejszyła gęstość objętościową gleby w uprawie odmiany ‘Nadwiślański' a zwiększyła w uprawie odmiany ‘Titus'. Stosowanie uproszczonych systemów uprawy roli, a zwłaszcza siewu bezpośredniego, zwiększa gęstość objętościową wierzchnich warstw gleby.

Cytowanie:

Rokosz E., Podsiadło C. 2015. Wpływ deszczowania, systemu uprawy i nawożenia mineralnego na plonowanie i właściwości fizyczne gleby lekkiej w uprawie odmian bobiku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ III (1 (Jul 2015))