Badanie dynamiki osuwisk metodami geodezyjnymi

Słowa kluczowe: osuwisko, ruchy powierzchniowe, kinematyka czasu rzeczywistego GPS, Real Time Kinematic GPS

Streszczenie:

Przedstawiana jest metodyka badań ruchów powierzchniowych osuwiska, wykrywanych metodami geodezyjnymi w klasycznym i współczesnym podejściu. Geodezyjne metody badania osuwisk sprowadzają się do okresowych obserwacji sieci punktów stabilizowanych na powierzchni osuwiska i poza nią. Celem jest uzyskanie wektorów przemieszczeń i związanych z nimi prędkości. Dla wolnych ruchów osuwiskowych proponowane są obserwacje metodą statyczną GPS, tachimetria elektroniczna wysokiej dokładności i niwelacja precyzyjna. Szybkozmienne procesy (spływy szybkie i zsuwy) korzystnie jest obserwować metodą RTK GPS z jednoczesnym udziałem kilku odbiorników.

Cytowanie:

Plewako M. 2011, vol. 8. Badanie dynamiki osuwisk metodami geodezyjnymi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03