Aspekty wykorzystania aktywnych baz danych w wycenie nieruchomości

Słowa kluczowe: wartość rynkowa nieruchomości, aktywne bazy danych, cechy cenotwórcze

Streszczenie:

Proces wyceny w wyniku którego otrzymuje się wartość rynkową nieruchomości oparty jest na danych, którymi są zarówno ceny transakcyjne jak i cechy charakteryzujące przedmiot transakcji. Cechy charakteryzujące nieruchomości wpływają na zmienność cen, a w tej sytuacji dokładność ich określenia ma bezpośredni
wpływ na wynik wyceny. Opis przedmiotu transakcji zawarty w akcie notarialnym obejmuje głównie sytuację prawną nieruchomości, natomiast jej cechy fizyczne są najczęściej pomijane. Uzupełnienie tych informacji może nastąpić w oparciu o zbiory danych zawarte w katastrze nieruchomości, wywiad terenowy, zbiory danych zawarte w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, czy też informacje posiadane przez wydziały architektury i budownictwa urzędów gmin. Jednakże ten sposób uzupełnienia danych jest czasochłonny i kosztowny. Przedstawione w niniejszej pracy aktywne bazy danych mogą być wykorzystywane w procesach wycen jako źródło informacji o nieruchomościach będących przedmiotem transakcji, co przyczyni się wyraźnie do podniesienia jakości i dokładności otrzymanego wyniku wyceny.

Cytowanie:

Siejka M. 2011, vol. 8. Aspekty wykorzystania aktywnych baz danych w wycenie nieruchomości. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03