Zmiany w krajobrazie bieszczadzkich wsi na przykładzie gminy Baligród

Słowa kluczowe: krajobraz, demografia, użytkowanie gruntów, scalenie i wymiana gruntów

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych i leśnych we wsiach gminy Baligród w latach 1872 i 2009. Badania oparto na danych opisowych byłego katastru austriackiego i ewidencji gruntów i budynków. Analizę zmian w strukturze użytków gruntowych uzupełniono opisem stosunków demograficznych.
Człowiek, choć nie stanowi o wszystkich uwarunkowaniach, które wpłynęły na analizowane zmiany, to jednak w decydujący sposób kreuje krajobraz, w którym mieszka. A kiedy jego działanie w przestrzeni wywołuje negatywne skutki, geodezja rolna w procesie prac scaleniowych i wymiennych je likwiduje.

Cytowanie:

Noga K., Lech-Turaj B. 2011, vol. 8. Zmiany w krajobrazie bieszczadzkich wsi na przykładzie gminy Baligród. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03