Znaczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, struktura przestrzenna, obszar wiejski

Streszczenie:

Plany miejscowe są podstawowymi aktami prawnymi służącymi do realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy. Niosą one za sobą szereg skutków zarówno prawnych, ekonomicznych, środowiskowych jak i społecznych. W Polsce coraz bardziej widoczne są przemiany zachodzące na terenach obszarów wiejskich.
Duża część tych przemian związana jest z uchwalanie przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W pracy wskazano uregulowania prawne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ich funkcje, zadania oraz skutki uchwalania. W rozważaniach skupiono się na problematyce znaczenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano skutki uchwalania planów na obszarach wiejskich. Badania przeprowadzono w oparciu o zmiany zachodzące w strukturze przestrzennej obszarów położonych w gminie Kwidzyn na przykładzie miejscowości Rakowiec.

Cytowanie:

Juchniewicz K. 2011, vol. 8. Znaczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03