Korekta wiejskiego układu gruntowego ograniczająca nadmierne przyrosty odległości do gruntów uzyskiwane w procesie jego optymalizacji

Słowa kluczowe: scalenie gruntów, struktura przestrzenna gruntów, optymalizacja

Streszczenie:

Optymalizacja wiejskiego układu gruntowego połączona z wymaganymi korektami pozwala uzyskać niewielką (zbliżoną do najmniejszej) przeciętną odległość gruntów od siedlisk oraz poprawne rozłogi wydzielanych działek. Uzyskany w wyniku optymalizacji podział gruntowy wsi cechuje zwykle znaczne zróżnicowanie
odległości do gruntów, a także występowanie w niektórych gospodarstwach nadmiernych przyrostów odległości w stosunku do stanu wyjściowego. Opracowana korekta umożliwia wyeliminowanie nadmiernych przyrostów odległości w gospodarstwach, bez istotnego przyrostu odległości do gruntów, wiąże się to jednak z pewnym zwiększeniem rozdrobnienia działek. Szczególnie duże zwiększenie tego rozdrobnienia występuje w przypadku niewielkiej powierzchni gospodarstw wydzielonych w pojedynczych działkach. W rozpatrywanej wsi Wojków
zastosowanie przedstawionej korekty spowodowało zwiększenie liczby działek należących do gospodarstw miejscowych (posiadających siedliska w rozpatrywanej wsi) aż o ponad 20%.

Cytowanie:

Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B. 2011, vol. 8. Korekta wiejskiego układu gruntowego ograniczająca nadmierne przyrosty odległości do gruntów uzyskiwane w procesie jego optymalizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 03