Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: azbest, azbestowe pokrycie dachowe, odpady niebezpieczne

Streszczenie:

Jednymi z najczęściej występujących odpadów niebezpiecznych na terenach wiejskich w Polsce są wyroby zawierające azbest. Głównym celem pracy było wykonanie inwentaryzacji azbestowych pokryć dachowych w wybranym sołectwie Polski południowej. Do analiz wybrano sołectwo Skoczyki w gminie Lipnica Wielka. W przeprowadzonej inwentaryzacji (listopad 2014 r.) uwzględniono rodzaj azbestu, stopień pilności jego usunięcia oraz powierzchnię i/lub masę. Ponadto celem pracy było określenie postępu w usuwaniu wyrobów azbestowych w tym sołectwie w relacji do danych z roku 2011. Wyniki badań porównano z tempem usuwania azbestu z sołectwa Gołaczewy w gminie Wolbrom. W pracy obliczono również całkowity koszt demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia azbestowych pokryć dachowych z analizowanych wsi na najbliższym składowisku odpadów niebezpiecznych (zgodnie z „zasadą bliskości").
W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że liczba gospodarstw z azbestowymi pokryciami dachowymi zmniejszyła się o 21% w sołectwie Skoczyki oraz o 35% w sołectwie Gołaczewy. Na zinwentaryzowanym obszarze najczęściej spotykanym typem azbestowego pokrycia dachowego była płyta falista. Koszt usunięcia odpadów azbestowych z terenu sołectwa Skoczyki wynosi: 400 tys. zł, zaś z sołectwa Gołaczewy około 150 tys. zł.
Na podstawie analiz stwierdzono, że na terenie badanych sołectw wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest, sklasyfikowane do I stopnia pilności ich usunięcia, co oznacza, że powinny być one unieszkodliwione bezzwłocznie po pierwszej (gminnej) inwentaryzacji, która odbyła się w obu przypadkach kilka lat temu. Gminy, w których położone są analizowane sołectwa, pozyskały zewnętrzne środki na demontaż, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest. Największy problem w usuwaniu azbestu z terenu Polskiej wsi, stanowi wciąż koszt wymiany pokrycia dachowego, który nie jest refundowany

Cytowanie:

Malinowski M., Kidoń J. 2015, vol. 12. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015, vol. 12/ I (1 (Mar 2015))