Autokorelacja przestrzenna wykorzystania pozabudżetowych środków w gminach województwa małopolskiego

Słowa kluczowe: Autokorelacja przestrzenna, statystyka I Morana, GIS, środki inwestycyjne

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zastosowanie statystyki I Morana do wyznaczenia stopnia zależności przestrzennej. Dodatkowo pokazano możliwość zobrazowania rozkładu przestrzennego zainwestowanych środków finansowych w obiektach przestrzennych. Celem pracy było wyznaczenie zależności przestrzennych zmiennych diagnostycznych opisujących pozabudżetowe środki przeznaczone na inwestycje w województwie małopolskim na poziomie gmin. W tym celu wykorzystano dane z kwerend Urzędu Statystycznego. Rozkłady przestrzenne zmiennych zobrazowano w programie ArcView, a analizę przestrzenno-statystyczną wykonano w programie R-CRAN. Analizę przeprowadzono na 182 gminach województwa małopolskiego. Na podstawie analizy wybranych zmiennych diagnostycznych można stwierdzić, że mogą one być bardzo przydatne w geografii ekonomicznej.

Cytowanie:

Sikora J., Szeląg-Sikora A., Cupiał M. 2014, vol. 11. Autokorelacja przestrzenna wykorzystania pozabudżetowych środków w gminach województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ IV (2 (Dec 2014))