Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 3. Łączny rozkład prawdopodobieństwa czasu trwania i deficytu niżówki

Słowa kluczowe: niżówka, definicja niżówki, czas trwania niżówki, deficyt niżówki, dwuwymiarowy rozkład lognormalny, test Andersona-Darlinga, test Craméra-von Misesa

Streszczenie:

Dla założonych 12 definicji niżówki znaleziono na podstawie 49-letnich szeregów czasowych dobowych przepływów w czterech wodowskazach w zlewni Małej Wisły, że łączny rozkład prawdopodobieństwa czasu T trwania niżówki oraz deficytu V niżówki może być opisany dwuwymiarowym rozkładem lognormalnym z pięcioma parametrami estymowanymi metodą największej wiarygodności. Jakość dopasowania badana była dwoma testami zgodności: testem Andersona-Darlinga i testem Craméra-von Misesa. Oba testy pozwalały na przyjęcie badanego rozkładu niezależnie od przyjętej definicji i wodowskazu, gdyż wartości p (p-values) obu testów były wyższe od 20%.

Cytowanie:

Węglarczyk S., Baran-Gurgul K. 2014, vol. 11. Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 3. Łączny rozkład prawdopodobieństwa czasu trwania i deficytu niżówki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ IV (2 (Dec 2014))