Jak zbudować płytę trawiastego boiska piłkarskiego cz. II. wodoprzepuszczalność kompozytów gruntowych w aspekcie przydatności do budowy warstwy nośnej

Słowa kluczowe: uziarnienie, gęstość właściwa i objętościowa, porowatość, współczynnik filtracji

Streszczenie:

Praca zawiera wyniki oznaczeń składu granulometrycznego, gęstości właściwej i objętościowej, porowatości oraz współczynników filtracji 3 kompozytów o różnych proporcjach piasku grubego do gliny pylastej, o zróżnicowanych zawartościach substancji organicznej. Kompozyty tworzono i badano w aspekcie możliwości dostosowania do budowy warstwy nośnej płyty boiska piłkarskiego i porównano je, pod względem uziarnienia i wodoprzepuszczalności, z wymaganiami normy DIN 18035. Stwierdzono, że krzywe uziarnienia kompozytów o skrajnych - największej i najmniejszej zawartości piasku w pewnych obszarach przedziału normatywnego odbiegały nieco od wymagań normy. Najbardziej dostosowanym do normy pod względem uziarnienia był kompozyt o średniej zawartości piasku. Wartości współczynników filtracji kompozytów silniej zagęszczonych (to jest o mniejszej porowatości), przy relatywnie niższych wartościach, zależały od uziarnienia - w przeciwieństwie do osiągających większe wartości współczynników, które od uziarnienia nie zależały, uzyskanych przy analogicznym uziarnieniu i mniejszym zagęszczeniu. Badania wykazały, że wszystkie badane kompozyty spełniały pod względem wodoprzepuszczalności wymaganie normy, przy czym graniczną wartość dopuszczalną spełniał silniej zagęszczony kompozyt o największej zawartości gliny pylastej.

Cytowanie:

Kowalik T., Rajda W. 2014, vol. 11. Jak zbudować płytę trawiastego boiska piłkarskiego cz. II. wodoprzepuszczalność kompozytów gruntowych w aspekcie przydatności do budowy warstwy nośnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ III (1 (Sep 2014))