Występowanie posuch atmosferycznych w półroczu letnim we Wrocławiu-Swojcu w latach 1961-2010

Słowa kluczowe: posuchy atmosferyczne, półrocze letnie, ciągi dni bezopadowych, tendencje

Streszczenie:

Celem pracy jest analiza i ocena występowania posuch atmosferycznych w półroczu letnim we Wrocławiu-Swojcu na przestrzeni 50-lecia 1961÷2010. Do zrealizowania założonego w pracy celu wykorzystano dobowe wartości sum opadów atmosferycznych pomierzonych na terenie Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Analizy prowadzono dla półrocza letniego (od maja do października) w pięćdziesięcioleciu 1961÷2010. Ocenę występowania posuch atmosferycznych przeprowadzono na podstawie ciągów dni bezopadowych, wykorzystując do ich wyznaczenia kryterium zaproponowane przez Schmuck'a. Przeprowadzone analizy wskazały na malejącą tendencję liczby ciągów dni bezopadowych trwających 9 dni i więcej na przestrzeni 50-lecia 1961÷2010, lecz była ona nieistotna statystycznie. Trend ten ustabilizował się już w 30-letnim okresie 1961÷1990. Najczęściej posuchy występowały w październiku, a najrzadziej w lipcu. Umiarkowane posuchy występowały częściej późnym latem (sierpień) oraz we wrześniu i w październiku. Natomiast silne posuchy na tym obszarze występowały sporadycznie i wyłącznie w okresie wrzesień - październik. Otrzymane rezultaty były zbieżne z wynikami badań innych autorów uzyskanych dla Wrocławia dla zróżnicowanych okresów wieloletnich.

 

 

Cytowanie:

Biniak-Pieróg M. 2014, vol. 11. Występowanie posuch atmosferycznych w półroczu letnim we Wrocławiu-Swojcu w latach 1961-2010. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ III (1 (Sep 2014))