Jakość i walory użytkowe wody potoku fliszowego o niskiej presji antropogenicznej

Słowa kluczowe: jakość wody, potok fliszowy, antropopresja

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki hydrochemicznych badań potoku Głębieniec (IV rzędu), prawobrzeżnego dopływu rzeki Kamienica. Zlewnia potoku o powierzchni 9,58 km2 ma charakter górski i położona jest w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, gminie Kamienica. Zagospodarowana jest ona w 81% jako grunty leśne, pozostały obszar to grunty rolnicze ekstensywnie użytkowane. Badania prowadzono w 2011 roku w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na odcinku potoku o długości 3405 m. Bezpośrednio w terenie mierzono odczyn wody, przewodność elektrolityczną właściwą, stopień nasycenia tlenem i stężenie tlenu rozpuszczonego. Natomiast w laboratorium Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oznaczano pozostałe wskaźniki fizykochemiczne: substancje rozpuszczone, NH4, NO3, NO2, PO4, fosfor ogólny, SO4, Cl, Ca, Mg, żelazo ogólne, Mn, Na i K. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że stan ekologiczny wody potoku Głębieniec we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych był bardzo dobry. Woda potoku może być wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia poza punktem pomiarowo-kontrolnym nr 1, ale musi być wcześniej poddana odpowiedniemu uzdatnianiu fizycznemu i chemicznemu ze względu na wysokie stężenie żelaza ogólnego i manganu. Również poza punktem 1 (przekroczone stężenia azotynów), woda w potoku spełnia warunki środowiska życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych.

 

 

Cytowanie:

P., Kanownik W., P. 2014. Jakość i walory użytkowe wody potoku fliszowego o niskiej presji antropogenicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ III (1 (Sep 2014))