Formy przestrzenne współczesnych układów mieszkaniowo–usługowych w Lądku Zdroju

Słowa kluczowe: uzdrowisko, współczesne postacie kompleksów urbanistycznych, komplementarność funkcjonalna,

Streszczenie:

Ostatnie przed rokiem 1945 przekształcenie przestrzenne części miejskiej w Lądku Zdroju nastąpiło w roku 1922. Istota zmian wynikała z włączenia wsi Nieder Thalheim. W roku 1945 została przerwana, dotychczas sukcesywnie kształtowana, tożsamość jednostki. Problemem jest pytanie: na ile, zainicjowane dopiero z początkiem lat 70-tych współczesne formy przestrzenne wzbogacają bądź też zniekształcają ukształtowaną postać obszaru.
Obiektem rozważań jest zagospodarowanie terenu sąsiadującego z główną arterią komunikacyjną (ul. Ogrodowa), łączącą część miejską z uzdrowiskową, oraz teren osiedla domów jednorodzinnych. Analiza szcze-gółowa wskazuje, że: zmieniono przebieg ulicy Ogrodowej; teren zagospodarowano sytuując budynki mieszkalne wielorodzinne reprezentujące różne postacie; zastosowano różne, wzajemnie niespójne koncepcje przestrzenne. Wskazuje się, że lokalizacja marketu handlowego „Biedronka", to wyraźny symptom spójność części zdrojowej i miejskiej.
Osiedle budownictwa jednorodzinnego stanowią budynki wolnostojące rozmieszczone w przestrzennym układzie promienisto - pasmowym. Przy zróżnicowaniu form, została zachowana pewna jednolitość formuły architektonicznej. Aktualnie realizowane domy szeregowe reprezentują określoną komplementarność z kanonem stylu rodzimego.

Cytowanie:

Oleszek J., S., K., S. 2014. Formy przestrzenne współczesnych układów mieszkaniowo–usługowych w Lądku Zdroju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II (3 (Jun 2014))