Zagospodarowanie obszarów po eksploatacji kruszyw naturalnych na przykładzie złoża Sitno w gminie Rzewnie

Słowa kluczowe: kruszywo naturalne, wyrobisko odkrywkowe, zagospodarowanie poeksploatacyjne, planowanie środowiskowe, złoże Sitno

Streszczenie:

Eksploatacja złóż kruszyw naturalnych powoduje znaczne negatywne przeobrażenia warunków przyrodniczych: geologicznych, hydrologicznych, glebowych, rzeźby terenu, zmniejszenie bioróżnorodności. Górnictwo odkrywkowe z powodu ogromnej skali przekształceń, jakie powoduje bardzo często jest negatywnie postrzegane przez społeczeństwo. Celem pracy było stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów zdegradowanych przez działalność wydobywczą na przykładzie złoża kruszyw naturalnych złoża SITNO w gminie Rzewnie. Opracowanie koncepcji ponownego zagospodarowania terenów po eksploatacji złóż kruszyw naturalnych poprzedzono analizą walorów przyrodniczych, geologicznych, lokalizacji zdegradowanego terenu oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wyników analiz stosownie do warunków przeobrażonego środowiska zaproponowano nadanie nowych funkcji terenów poprzez wprowadzenie odpowiedniej roślinności, w tym stworzenie ogrodu muraw napiaskowych, które stworzą park rekreacyjno - wypoczynkowy, o funkcjach edukacyjnych i podnoszących walory estetyczne miejsca. Zbiorniki wodne po wprowadzeniu odpowiednich gatunków roślin i zwierząt będą wykorzystywane do uprawiania sportów wodnych oraz wędkarstwa. Ważnym elementem zagospodarowana terenu będzie utworzenie wokół zbiornika C piaszczystej plaży. Teren poeksploatacyjny złoża SITNO może w przyszłości pełnić funkcję rekreacyjno - edukacyjną oraz ekologiczną, które podniosą walory ekologiczne, turystyczne i krajobrazowe gminy Rzewnie.

Cytowanie:

Kwiatkowska-Malina J., Wyszomierska M. 2014, vol. 11. Zagospodarowanie obszarów po eksploatacji kruszyw naturalnych na przykładzie złoża Sitno w gminie Rzewnie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (3 (Jun 2014))