Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów oraz towarzyszące jej pasy terenu

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, pas budowy, pas technologiczny, pas służebności przesyłu, obszar oddziaływania urządzenia

Streszczenie:

Ciągły rozwój społeczny i gospodarczy kraju wiąże się z koniecznością zapewnienia odbiorcom podstawowych potrzeb, do których m.in. zalicza się zaopatrzenie w energię elektryczną, paliwa, gaz, wodę, ciepło itp. Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów podobnie jak infrastruktura transportowa stała się potrzebą fundamentalną, zaliczaną do celów publicznych. Ze względu na swój liniowy charakter zarówno infrastruktura już istniejąca, jak i stanowiąca nowe inwestycje dotyczy dużej liczby nieruchomości ograniczając lub uniemożliwiając wykonanie przysługującej do niej pełni praw. Powstała więc potrzeba zdefiniowania pasów terenu związanych z przesyłową i dystrybucyjną infrastrukturą techniczną, a wszystko to na tle najmłodszego ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu.
Celem niniejszego artykułu jest systematyka infrastruktury technicznej związanej z przesyłem i dystrybucją mediów ze względu na sposób jej występowania w przestrzeni nieruchomości, zasięg i dostępność dla potencjalnych odbiorców oraz zapis w przepisach geodezyjno-kartograficznych. W pracy wskazano również pasy terenu towarzyszące przesyłowej i dystrybucyjnej infrastrukturze technicznej, zależne od jej parametrów technicznych oraz sposobu występowania w przestrzeni nieruchomości.

Cytowanie:

Sajnóg N. 2014, vol. 11. Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów oraz towarzyszące jej pasy terenu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (2 (Jun 2014))