Grunty marginalne, propozycje sposobów ich zagosopodarowania w pracach scaleniowych w powiecie brzozowskim

Słowa kluczowe: grunty marginalne, zagospodarowanie gruntów, prace scalenia i wymiany gruntów

Streszczenie:

Celem artykułu jest charakterystyka gruntów marginalnych oraz ukazanie możliwości ich alternatywnego zagospodarowania. Ze względu na rzeźbę terenu badany obszar podzielono na cztery grupy tzn. na tereny: górskie, podgórskie, pagórkowate i równinne, w których to przeprowadzono szczegółową analizę gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej. Wsie powiatu Brzozów charakteryzują się dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Dlatego też, podczas kompleksowego programowania prac scalenia gruntów istotnym aspektem jest racjonalne zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych rolniczo.

Cytowanie:

Wójcik J., Balawejder M., Len P. 2014, vol. 11. Grunty marginalne, propozycje sposobów ich zagosopodarowania w pracach scaleniowych w powiecie brzozowskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (2 (Jun 2014))