Wpływ środków unijnych na pobudzenie inicjatyw społeczności wiejskich obszarów opóźnionych w rozwoju. Przykład województwa świętokrzyskiego

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, wieś tematyczna, społeczność wiejska.

Streszczenie:

Głównym celem pracy było przedstawienie wpływu środków Unii Europejskiej na pobudzenie inicjatyw społeczności wiejskiej wojewódz¬twa świętokrzyskiego. Badany region zaliczany jest do obszarów opóź¬nionych w rozwoju. Lokalne Grupy Działania (LGD) przez aktywizację mieszkańców wsi przyczyniają się do kreowania rozwoju regionalnego. W opracowaniu zaprezentowano idee funkcjonowania lokalnych grup działania, które realizują inicjatywę LEADER. Ponadto w pracy ukazano ich znaczącą rolę we wdrażaniu procesów innowacyjnych na wsi. Roz¬wój zrównoważony, a szczególnie na obszarach opóźnionych w rozwoju, nie jest współcześnie możliwy bez bezpośredniego i znaczącego udziału mieszkańców wsi. Artykuł przedstawia wyniki badań terenowych prowa¬dzonych w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego. W opra¬cowaniu ukazano również przykładowe działania integrujące i aktywizu¬jące badane społeczności wiejskie. Za przykład wybrano świętokrzyskie wsie tematyczne. Całość kończy podsumowanie i wnioski aplikacyjne.

 

 

Cytowanie:

Pałka E. 2014, vol. 11. Wpływ środków unijnych na pobudzenie inicjatyw społeczności wiejskich obszarów opóźnionych w rozwoju. Przykład województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (1 (Jun 2014))