Ewidencja gruntów i budynków w kontekście nowych przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, modernizacja, przepisy prawne.

Streszczenie:

Ewidencja gruntów i budynków, jako podstawowy system informacji o terenie wykorzystywany w wielu dziedzinach, wspomagający podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach zarządzania terenami, nieustannie poddawany jest korektom i zmianom. Kierunki tych zmian wynikają z wielu czynników: politycznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych. Obecnie w dużej mierze wpływ na modernizacje tego systemu mają zmiany związane z realizacją w Polsce dyrektywy INSPIRE.
Celem publikacji jest analiza czynników mających wpływ na zmiany w funkcjonowaniu systemu katastralnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych wydanych w latach 2012-2013 i ich wpływu na funkcjonowanie ewidencji gruntów i budynków i kierunków jej modernizacji.

Cytowanie:

Konieczna J., Konieczny D. 2014, vol. 11. Ewidencja gruntów i budynków w kontekście nowych przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (1 (Jun 2014))