Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 1. Stacjonarność niżówek

Słowa kluczowe: niżówka, stacjonarność, czas początku niżówki, czasu pomiędzy kolejnymi niżówkami, czas trwania niżówki, deficyt niżówki

Streszczenie:

Na podstawie 4 serii czasowych przepływów dobowych z okresu 49 lat w zlewni Małej Wisły zbadano wpływ przyjętej definicji niżówki typu POT na stacjonarność szeregów czasowych 4 charakterystyk niżówki: czasu początku niżówki, czasu  pomiędzy kolejnymi niżówkami, czasu T trwania niżówki i deficytu V niżówki oraz na średnie wartości tych charakterystyk. Definicja niżówki obejmowała 3 parametry: p, Tmin i min, tj. gwarancję (procentowy czas przewyższenia) p przepływu granicznego Qp (p = 60, 70, 80 i 90%), minimalny czas Tmin trwania niżówki oraz minimalny czas min pomiędzy kolejnymi niżówkami; (Tmin, min) = (7;7), (14;7) oraz (14;14) dni. Średnie charakterystyki wykazywały na ogół regularną (niekiedy bardzo regularną) zależność od gwarancji p przepływu granicznego. Wykazano, że średnia miesięczna liczba początków niżówki ma wyraźne minimum w marcu oraz, że dla szeregów czasowych pozostałych charakterystyk, tj. , T i V hipoteza o stacjonarności może zostać przyjęta w większości badanych przypadków.

 

 

Cytowanie:

Węglarczyk S. 2014, vol. 11. Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 1. Stacjonarność niżówek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014, vol. 11/ II (1 (Jun 2014))