System Zarządzania Środowiskiem w proekologicznych działaniach na rzecz ochrony środowiska

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, audyt, system EMAS, Norma ISO 14001, deklaracja środowiskowa.

Streszczenie:

Zatwierdzony i wdrożony do praktycznej realizacji System Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) jest wizytówką oraz podnosi prestiż i atrakcyjność danego podmiotu. Jednym z elementów SZŚ jest sporządzenie i opublikowanie Raportu Środowiskowego, który jest kompetentnym i wiarygodnym źródłem informacji dostarczonych opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom o stanie środowiska, a w szczególności o wpływie na środowisko i poziomie jego ochrony oraz ciągłej poprawie tego poziomu w ramach działalności danego podmiotu. Zarządzanie środowiskowe oznacza te aspekty ogólnej funkcji zarządzania organizacją, które dotyczą kontrolowania i sterowania wpływem, jaki wywiera ona na środowisko. Pojęcie to obejmuje całość problemów dotyczących wpływu wywieranego na środowisko, a mających znaczenie dla strategii firmy i jej konkurencyjności na rynku. Warunkiem koniecznym funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego jest jego integracja z ogólnym systemem zarządzania organizacją danego podmiotu. Nie może dobrze funkcjonować system zarządzania środowiskowego opracowany i wprowadzony niezależnie od ogólnych celów, priorytetów i procedur obowiązujących w danej organizacji. Dotyczy to zarówno polityki ekologicznej, która powinna stanowić integralną część ogólnej polityki firmy, jak i wszelkich praktyk, procedur, procesów i środków. W artykule przedstawiono istotę Systemu Zarządzania Środowiskiem, elementy, sposób i kolejne etapy opracowywania oraz zagadnienia związane z jego audytem. Omówiono również aspekty przeglądu i audytu ekologicznego, weryfikacji i oceny systemu EMAS oraz ważniejsze elementy deklaracji środowiskowej w działalności podmiotów.

 

 

Cytowanie:

Tomczyk W. 2014. System Zarządzania Środowiskiem w proekologicznych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II (1 (Jun 2014))