Syntetyczna ocena predyspozycji obszarów wiejskich do rozwoju agroturystyki w świetle metody wzorca rozwoju Hellwiga na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, agroturystyka, predyspozycje rozwoju.

Streszczenie:

W opracowaniu przedstawiono analizę predyspozycji obszarów wiejskich regionu Gór Świętokrzyskich do rozwoju agroturystyki. Rozważania dotyczą także oceny ogólnych możliwości rozwojowych badanych gmin. W analizie uwzględniono różnorodne predyspozycje rozwoju obszarów wiejskich regionu. Pokazano również podział gmin regionu Gór Świętokrzyskich uwzględniając zróżnicowany potencjał ich rozwoju. Dane statystyczne, wykorzystane do przeprowadzenia procedury obliczeniowej w części analitycznej, pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach.Region Gór Świętokrzyskich został wybrany jako obszar badań, gdyż ma on specyficzne warunki rozwoju, które wyznaczają mu modelowy charakter. Ogólne wnioski wynikające z analizy literatury przedmiotu zweryfikowano wynikami badań przeprowadzonymi w oparciu o dostępne informacje empiryczne. Wykazano istnienie dużych dysproporcji w predyspozycjach rozwoju obszarów wiejskich rozpatrywanego obszaru. W końcowej części artykułu zawarto praktyczne wnioski. Problem przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich wielu regionów w Polsce nie został jak dotąd wyczerpany w literaturze. W oparciu o przeprowadzone wyniki można stwierdzić potrzebę ponowienia badań o podobnym charakterze w przyszłości, aby sprawdzić występujące kierunki i tendencje rozwojowe.

Cytowanie:

Pałka E., Brambert P. 2013, vol. 10. Syntetyczna ocena predyspozycji obszarów wiejskich do rozwoju agroturystyki w świetle metody wzorca rozwoju Hellwiga na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (3 (Dec 2013))