Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, Obwód Kaliningradzki, zasoby turystyczne, przedsiębiorczość lokalna.

Streszczenie:

Coraz częściej atrakcyjność obszarów wiejskich jest postrzegana przez pryzmat atrakcyjności wiejskiej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej oraz czynników mających bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój ruchu turystycznego. Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej z uwagi na swoje położenie oraz szereg uwarunkowań gospodarczo-społecznych posiada doskonałe warunki do rozwoju turystyki, która w znaczący sposób wpływałaby na zagospodarowanie obszarów wiejskich.Obszary wiejskie w Obwodzie Kaliningradzkim charakteryzują się zróżnicowaną i urokliwą rzeźbę terenu, obecnością naturalnych zbiorników wodnych oraz małym zagospodarowaniem infrastrukturalnym. Na odmienny poziom zagospodarowania wpływa zróżnicowanie sposobu użytkowania obszarów wiejskich w poszczególnych jego częściach. Odmienność ta bezpośrednio wpływa na jakość warunków życia mieszkańców oraz możliwości prowadzenia zarówno działalności rolniczej jak i pozarolniczej. Przyczyn zróżnicowanego poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego jest wiele, jednakże głównymi z nich są położenie względem Morza Bałtyckiego, granicy z Polską i Litwą oraz promocja produktów turystycznych.
Celem opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w Obwodzie Kaliningradzkim, dokonana na podstawie oceny zasobów turystycznych oraz kapitału ludzkiego będącego podmiotem działalności na tych terenach. Analizowane zagadnienia dotyczą potencjału przyrodniczego, infrastrukturalnego oraz przedsiębiorczości społeczności lokalnej.

Cytowanie:

Batyk I., Semenova L. 2013. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 04 (3 (Dec 2013))