Wpływ wody magnetyzowanej na energię, zdolność kiełkowania oraz masę siewek wybranych gatunków ziół

Słowa kluczowe: magnetyzowana woda, wartość siewna nasion, dynamika kiełkowania, zioła

Streszczenie:

Obecnie obserwujemy w naszym kraju wyraźny wzrost poziomu agrotech-niki. Coraz większą wagę przywiązuje się do jakości stosowanej wody, jak też do materiału siewnego o wysokiej jakości, od którego wymaga się, aby odznaczał się jak najwyższą energią i zdolnością kiełkowania. Duże zainteresowanie wzbudzają mało jak dotychczas doceniane, tzw. pro-ekologiczne czynniki poprawiające wartość siewną nasion, takie jak promieniowanie jonizujące, pole magnetyczne i elektryczne. Szczególną uwagę przyciąga metoda wykorzystania pola magnetycznego w obróbce wody stosowanej do nawodnień. Wbrew pozorom jest to sposób mało kłopotliwy, jak i niewymagający dużych nakładów pieniężnych.Celem pracy było określenie wpływu magnetycznej aktywacji wody na dy-namikę kiełkowania i początkowy wzrost wybranych gatunków ziół.Doświadczenie laboratoryjne dwuczynnikowe przeprowadzono w latach 2008-2009. Składało się ono z kilku serii pomiarów, które miały na celu ocenić wpływ stosowania uzdatnionej magnetycznie wody na wartość siewną nasion oraz dynamikę wzrostu siewek wybranych gatunków ziół. Wyniki badań potwierdziły zróżnicowaną reakcję materiału siewnego oce-nianych gatunków ziół, na zastosowany rodzaj wody. W pierwszych dniach badań stwierdzono wyższy procent kiełkujących nasion na obiektach z wodą magnety-zowaną. Większa była zarówno energia, jak i zdolność kiełkowania nasion u prawie wszystkich badanych ziół w obiektach z wodą magnetyzowaną, w porównaniu do obiektów kontrolnych (woda wodociągowa). W doświadczeniu oceniano również dynamikę wzrostu siewek roślin. Stwierdzono, że zarówno woda poddana obróbce magnetycznej, jak i gatunek, miały wpływ na wyższy wskaźnik początkowego rozwoju roślin.

Cytowanie:

Podsiadło C. 2013, vol. 10. Wpływ wody magnetyzowanej na energię, zdolność kiełkowania oraz masę siewek wybranych gatunków ziół. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (2 (Mar 2013))